Galeria

Kalendarz liturgiczny

 
Środa XI tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Romualda
19 czerwca 2024r.

Bierzmowanie
 

·      UWAGA - Msza św. i spotkania dla młodzieży z klasy 6,7 i 8 są w każdą niedzielę miesiąca w Golicach o godz. 10.30 w Górzycy o godz. 12.00

Sakrament Bierzmowania planowany jest na przełomie marca i kwietnia 2025r. 

 

 

Informacje dla młodzieży i rodziców

dotyczące przygotowania do Sakramentu Bierzmowania

w parafii pw. Matki Łaski Bożej w Górzycy.

 

Niniejsza informacja ma na celu przypomnienie młodzieży, jak i jej rodzi­com zasadniczych zamierzeń programowych przygotowania do bierzmowania i pro­pozycje ich duszpasterskiej realizacji. Zaproponowany program jest tak ukształtowa­ny, iż podstawowym jego zamierzeniem jest formacja kandydatów.

Oto zasadnicze części programu:

Doświadczenie w sprawie wiary. Doświadczenie spotkania z Jezusem. Nowe życie w Duchu Świętym. Powołanie do wspólnoty życia i wiary. Apostolstwo.

 

W zamierzeniach duszpasterskich zakłada się taką jego realizację, aby można było dopomóc uczniowi przeżyć osobiste doświadczenie Pana Boga oraz wspólnoty wia­ry i przygotować go do odważnego apostolstwa. Dlatego też spo­tkania mają charakter ewangelizacyjny i wspólnotowy. Jak z powyższego wynika, niemożliwe jest realizowanie tych spotkań wyłącznie metodą konferencyjnego monologu. Program wymaga zatem preferowania metody problemowej, aktywizującej, dialogu i pracy  w tzw. „grupach domowych". Są to zespoły młodzieży prowadzone przez duchowego opiekuna. Dają one możliwość bezpośredniego i osobistego kontak­tu, odkrywania indywidualnego bogactwa człowieka, jego potrzeb, problemów, zain­teresowań i braków. Takie grupy są także najbardziej właściwym miejscem, w którym młody człowiek uczy się dzielić osobistym przeżywaniem Pana Boga i nabywa od­wagi do dawania takiego świadectwa.

Drugim istotnym aspektem programu jest powrót młodzieży do duszpasterstwa para­fialnego.

Okres przygotowania ma być również czasem wprowadzania młodego człowieka do wspólnoty parafialnej. Trzeba więc szczególnej troski o tworzenie więzi osobowych między duszpasterzami, animatorami, młodzieżą jak  i rodzicami. Właściwy klimat przygotowania stwarza szansę pozytywnego doświadczenia i od­krycia wartości parafii. Doświadczenie to może umożliwić wielu młodym ludziom de­cyzje pozostania w małej wspólnocie również po bierzmowaniu i czynnego uczestni­czenia w życiu parafii.

Formacja kandydatów odbywa się podczas comiesięcznych spo­tkań w parafii, w czwarą niedzielę miesiąca o godz. 10.30 w Golicach a o godz. 12.00 w Górzycy. Kandydaci uczestniczą także we Mszy św. w każdą niedzielę.

Ze względu na to, że spotkania trwają nieprzerwanie przez cały 2-letni okres przy­gotowania do Sakramentu Bierzmowania, bardzo ważną sprawą jest prawidłowe prowadzenie indeksów, w których potwierdzane jest uczestnictwo kandydata w ko­lejnych etapach przygotowania (w tym udziału w życiu liturgicznym i spowiedzi św.). Kandydaci, którzy opuszczą bez uzasadnionych powodów i usprawiedliwienia rodziców trzy spotkania a także wykażą brak dobrej woli w uzupełnieniu zaległości zostaną wyłączeni z przygotowania do bierzmowa­nia. Ponowne rozpoczęcie przygotowania do Sakramentu Bierzmowania kandydat może rozpocząć od początku z chwilą rozpoczęcia kolejnego cyklu przygotowującego następne grupy młodzieży.

Drodzy Rodzice!

Aby efekty wspólnej pracy przyniosły oczekiwane owoce niezbędne jest zrozumienie obecnego cyklu przygotowań, a także osobiste zaangażowanie się rodziców. Stąd też kładziemy duży nacisk na udział rodziców przynajmniej raz w miesiącu we wspólnej z młodzieżą Mszy św. Bez osobistego przykładu ze strony Rodziców jest to bardzo trudne. Mamy więc nadzieję, że deklaracja wsparcia Rodziców w wychowaniu religijnym, społecznym i moralnym będzie życzliwa i konkretna.

Szczęść Boże!

 

 

 

DEKLARACJA

Pragnę przyjąć sakrament bierzmowania, deklaruje swój udział w spotkaniach formacyjnych. Jako kandydat zobowiązuje się do udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, do udziału w nabożeństwach, czuwaniach, pielgrzymkach i spowiedzi okresowej

 

.................................................................................

imię i nazwisko

.................................................................................

miejsce i data urodzenia

.................................................................................

adres zamieszkania

tel. kandydata do bierzmowania.............................................

Jako kandydat przemyśle poniższe pytania:

Co Cię skłoniło do uczestnictwa w przygotowaniu do bierzmowania i małżeństwa

Jaki był Twój dotychczasowy kontakt z Kościołem

W czym kontakt ten powinien się zmienić, poprawić, umocnić

Czy Twoja rodzina jest wierząca i praktykująca wiarę, (często,  tak sobie, wcale)

Czy masz 

w swoim otoczeniu kogoś, kto Ci pomaga wierzyć w Boga

 

Mój chrzest odbył się w (miejscowość i parafia)

................................................................................

...............................................................................

Akt chrztu dostarczę do 18 grudnia 2023r.

Jako rodzic/opiekun postaram się pomóc w realizacji spotkań formacyjnych.

 

......................................      .....................................

podpis rodzica lub opiekuna                                          podpis kandydata

 

S A K R A M E N T   B I E R Z M O W A N I A 

1.     Dlaczego sakrament bierzmowania nazywa się także sakramentem wylania Ducha Świętego? Dz 8,14-17

2.     Jakie znaczenie dla naszego zaangażowania się w życie Kościoła ma Duch Święty udzielany w sakramencie bierzmowania?

3.     Dlaczego sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko raz w życiu?

S  A K R A M E N T   B I E R Z M O W A N I A 

 Przez sakrament chrztu zostaliśmy odrodzeni wewnętrznie, uświęceni, obmyci z grzechu pierworodnego. Staliśmy się dziećmi Bożymi, zjednoczonymi z Chrystusem i Jego Mistycznym Ciałem-Kościołem. Przez chrzest mamy udział w prorockiej, kapłańskiej i pasterskiej funkcji Zbawiciela. Przez sakrament bierzmowania natomiast Chrystus obdarza nas licznymi łaskami i powołuje do aktywnego budowania Kościoła.

1. Dlaczego sakrament bierzmowania nazywa się także sakramentem wylania Ducha Świętego? Dz 8,14-17

Zgromadzeni w wieczerniku apostołowie otrzymali w darze obiecanego Ducha Świętego. Duch ten napełnił ich odwagą, dlatego też z wielką gorliwością oddali się pracy apostolskiej. Według Dziejów Apostolskich kiedy apostołowie wkładali na ochrzczonych ręce, ci także otrzymywali Ducha Świętego (por. Dz 8,14-17). Podobnie dzieje się, gdy ktoś przyjmuje sakrament bierzmowania: otrzymuje moc Ducha Świętego, pogłębia się w nim życie Boże, naznaczony zostaje charakterem sakramentalnym, upodabnia się jeszcze bardziej niż przez chrzest do Chrystusa Arcykapłana, Proroka i Pasterza, aby w zjednoczeniu z Nim budować Kościół, Jego Mistyczne Ciało, i tym samym rozszerzać królestwo Boże na ziemi.

Również w sakramencie chrztu udzielany jest Duch Święty, który zamieszkuje w ochrzczonym jak w świątyni, jednak oddziaływuje na niego nieco inaczej niż w sakramencie bierzmowania. W pierwszym bowiem sakramencie odradza On człowieka, usynawia, usprawiedliwia, oczyszcza z grzechu pierworodnego oraz z grzechów osobistych, w drugim zaś, pogłębia łaski otrzymane w sakramencie chrztu, np. łaskę uświęcającą, wiarę, miłość, a także obdarza mocą, aby skutecznie budować Kościół przez pracę apostolską.

2. Jakie znaczenie dla naszego zaangażowania się w życie Kościoła ma Duch Święty udzielany w sakramencie bierzmowania? Dz 4,1-22

Udzielany nam przez zmartwychwstałego Chrystusa w sakramencie bierzmowania Duch Święty, nie tylko uświęca nas wewnętrznie, ale ponadto napełnia mocą, abyśmy - jak pierwsi uczniowie Jezusa - działali apostolsko w świecie, przyczyniając się do rozszerzania Kościoła. Apostołowie Chrystusa, napełnieni Jego Duchem, z wielką odwagą głosili Ewangelię, nie zważając na grożące im niebezpieczeństwa, więzienie, kary, chłostę, a nawet śmierć. Duch Święty pomaga przezwyciężyć uczucie strachu i szerzyć z odwagą naukę Chrystusa. Swej mocy udziela On nam w sakramencie chrztu, a przede wszystkim - w sakramencie bierzmowania. Otrzymanej od Ducha Chrystusowego mocy nikt nie powinien w sobie tłumić. Kiedy mamy wypełnić jakieś ważne zadanie, powinniśmy prosić Ducha Świętego o pomoc, o siłę i odwagę.

3. Dlaczego sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko raz w życiu?

Nawet jeśli ktoś przyjął sakrament bierzmowania niegodnie, czyli w stanie grzechu śmiertelnego, nie udziela się mu go po raz drugi, gdyż — podobnie jak chrzest i kapłaństwo — wyciska on na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Jest więc ważnie przyjętym sakramentem. Przez ten charakter człowiek w szczególny sposób uczestniczy w kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej posłudze Chrystusa, jednoczy się ze wspólnotą Kościoła, a równocześnie zobowiązany jest do oddawania Bogu czci. Sakrament bierzmowania zobowiązuje wiernych do aktywnego budowania Kościoła przez głoszenie Ewangelii oraz pracę apostolską, przez udział w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Sakrament bierzmowania, przyjęty w stanie grzechu śmiertelnego, jest ważny, jednak nie powoduje wzrostu łaski uświęcającej, czyli życia Bożego.

PODSUMOWANIE

Przez sakrament bierzmowania wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i zobowiązani są, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary zarówno słowem, jak i uczynkiem oraz do bronienia jej (por. KK 11). Sakrament ten wiąże z Kościołem, ponieważ zespala i upodabnia do Chrystusa. Wierzący, wcieleni i upodobnieni do Jezusa przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, zobowiązani są do rozszerzania i rozwijania Jego Ciała - Kościoła, aby jak najprędzej doprowadzić je do pełni (por. DM 36). Bardzo duże znaczenie dla zbawiania świata ma dawanie świadectwa swoim życiem. Wszyscy wyznawcy Chrystusa, „gdziekolwiek się znajdują, są zobowiązani tak ukazywać świadectwem słowa i przykładem życia nowego człowieka, przyobleczonego przez chrzest i działanie Ducha Świętego, który umocnił ich w sakramencie bierzmowania, aby inni widząc ich dobre czyny, chwalili Ojca i pełniej pojęli prawdziwy sens życia ludzkiego i powszechną więź wspólnoty ludzkiej” (DM 11).